-A A +A

Cennik badań Zakładu Diagnostyki Molekularnej

AKTUALIZACJA CENNIKA PROCEUR MEDYCZNYCH
ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP NAZWA PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Sekwencjonowanie DNA protoonkogenu NPM1 (ekson 12) u pacjenta z rozpoznaną białaczką (AML) 400,00
2 Sekwencjonowanie DNA protoonkogenu FLT3 (ekson 14) u pacjenta z rozpoznaną białaczką (AML) 400,00
3 Analiza genu JAK2 (V617F)za pomocą TETRA-PCR 280,00
4 Analiza protoonkogenu KIT (D816V) za pomocą TETRA-PCR 260,00
5 Analiza genu MPL za pomocą TETRA-PCR 260,00
6 Sekwencjonowanie DNA BRCA1 (ekson 2, 5, 11, 20) u pacjenta z rozpoznanym rakiem piersi i/lub jajnika oraz dla członków rodziny 450,00
7 Sekwencjonowanie DNA protoonkogenu ABL1 (domena kinazy tyrozynowej) u pacjenta leczonego inhibitorami kinaz w przebiegu CML i ALL 650,00
8 Sekwencjonowanie CHEK2 (4 miejsca) wykrywanie dziedzicznych predyspozycji chorób nowotworowych 400,00
9 Sekwencjonowanie DNA genu NOD2 (3020insC) - wykrywanie dziedzicznych predyspozycji chorób nowotworowych 300,00
10 Sekwencjonowanie DNA genu CDKN2A (A148T) - wykrywanie dziedzicznych predyspozycji chorób nowotworowych 300,00
11 Sekwencjonowanie DNA genu THRB (ekson 7,8, 9, 10) u pacjenta z podejrzeniem niewrażliwosci na hormony tarczycy 750,00
12 Sekwencjonowanie DNA protoonkogenu BRAF (ekson 15) oraz analiza protoonkogenu BRAF (V600E) za pomocą TETRA-PCR u pacjenta z rozpoznanym rakiem jelita i/lub rakiem tarczycy i/lub czerniakiem 550,00
13 Wykrywanie obecności DNA EBV (Virus Epsteina-Barr) za pomocą qPCRu (z krwi pełnej) 430,00
14 Analiza mutacji EGFR (rak płuca) - badanie mutacji w eksonach 18, 19, 20, 21 genu EGFR metodą sekwencjonowania/qPCR 850,00
15 Wykrywanie obecności DNA EBV (Virus Epsteina-Barr) za pomocą qPCRu (z limfocytów) 400,00
16 Wykrywanie obecności DNA CMV (Cytomegalovirus) za pomocą qPCRu (z krwi pełnej) 350,00
17 Wykrywanie obecności DNA CMV (Cytomegalovirus) za pomocą qPCRu ( z limfocytów) 500,00
18 Wykrywanie i genotypowanie HPV (Human Papilloma Virus) 500,00
19 Sekwencjonowanie DNA genu JAK2 (ekson 12) 300,00
20 HRM oraz sekwencjonowanie DNA genu CALR (ekson 9) 250,00
21 Wykrywanie obecności DNA EBV (Virus Epsteina-Barr) za pomocą qPCRu (z osocza) 400,00
22 Wykrywanie obecności DNA CMV (Cytomegalovirus) za pomocą qPCRu (z osocza) 450,00
23 Zabezpieczenie i przechowywanie krwi do badań naukowych 190,00
24 Wykrywanie obecności RNA HCV (Hepatitis C Virus) za pomocą qPCRu (z osocza) 400,00
25 Wykrywanie obecności DNA HBV (Hepatitis B Virus) za pomocą qPCRu (z osocza) 300,00
26 Sekwencjonowanie eksonów BRCA1/2 metodą NGS 1 500,00
27 Potwierdzenie wyniku NGS metodą sekwencjonowania kapilarnego 260,00
28 Zabezpieczenie i przechowywanie materiału na badania naukowe miRNA 70,00
29 Analiza mutacji w geanie EFGR metodą NGS 850,00
30 Wykrywanie i monitorowanie obecnosci  transkryptu fuzyjnego AML1/ETO metodą NESTED RT-PCR dla pacjentów diagnozowanych w kierunku AML 455,00
31 Wykrywanie i monitorowanie obecnosci  transkryptu fuzyjnego CBFB-MYH11 metodą NESTED RT-PCR dla pacjentów diagnozowanych w kierunku AML 455,00
32 Wykrywanie Krążących Komórek Nowotworowych we krwi obwodowej 800,00
33 Wykrywanie i monitorowanie obecności transkryptu fuzyjnego BCR/ABL MULTIPLEX RT-PCR 700,00
34 Wykrywanie i monitorowanie obecności transkryptu fuzyjnego BCR/ABL metodą RQ-PCR 700,00
35 Wykrywanie i monitorowanie obecności transkryptu fuzyjnego FIPL1 - PDGFRA NESTEDRT-PCR dla pacjentów diagnozowanych w kierunku eozynofilii 455,00
36 Wykrywanie i monitorowanie obecnosci  transkryptu fuzyjnego PML/RARA metodą NESTED PCR dla pacjentów diagnozowanych w kierunku AML 455,00
37 Sekwencjonowanie fragmentów 50 genów/ CPv2/ metodą NGS z osocza 1 700,00
38 Sekwencjonowanie fragmentów 50 genów/ CPv2/ metodą NGS z tkanki 1 000,00
39 Sekwencjonowanie genów KRAS/NRAS/BRAF metodą NGS z tkanki 1 000,00
40 Panel wykrywający mutacje predysponujące do dziedzicznego niepolipowatego rak jelita grubego (COLON_HNPCC)  1 000,00
41 Panel wykrywający mutacje predysponujące do dziedzicznej rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (COLON_FAP) 900,00
42 Panel wykrywający mutacje predysponujące do dziedzicznego zespołu MEN2, raka rdzeniastego tarczycy, guza chromochłonnego nadnerczy. 1 000,00
43 Panel AML 1 500,00
44 Sekwencjonowanie genów KIT/PDGFRA metodą NGS z tkanki 1 000,00
45 ESR1 z osocza metoda NGS/dPCR 1 000,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
Dla pacjenta
Udostępnij