-A A +A

Cennik dokumentacji medycznej

CENNIK NA USŁUGĘ SPORZĄDZENIA 1 STRONY
KSEROKOPII, WYDRUKU, ODWZOROWANIA CYFROWEGO,
WYCIĄGU LUB ODPISU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O STANIE ZDROWIA
NA INDYWIDUALNY WNIOSEK PACJENTA LUB INNEGO UPRAWNIONEGO ORGANU
W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
         
Lp Rodzaj usługi Cena w 2018 roku
Cena netto w zł Vat (23%) Cena brutto w zł
1 Sporządzenie kserokopii 1 strony A -4 dokumentacji medycznej 0,24 0,06 0,30
2 Strona papierowego wydruku dokumentacji medycznej prowadzonej elektronicznie 0,24 0,06 0,30
3 Odwzorowanie cyfrowe 1 strony w postaci papierowej 0,24 0,06 0,30
4 Sporządzenie wyciągu lub odpisu 1 strony A-4 dokumentacji medycznej (zgodnie z ustawą z dn dnia 23 marca 2017 r.
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw).
7,08 1,63 8,71
5 Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,41 0,32 1,73
6 Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia na indywidualny wniosek pacjenta lub uprawnionego organu (nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnych) w oparciu o bieżącą dokumentację lekarską), (zarządzenie nr 35/2010 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dn 28 grudnia 2010 roku) 40,65 9,35 50,00
 
Wyciąg - skrutowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej
Odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem
             zgodności co do treści z orginałem
Kopia - dokument wytworzony przez dokładne odwzorowanie treści i formy orginału dokumentacji medycznej
(Ustawa z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta Dz.U. z 2012 roku poz.159, z późniejszymi zmianami)
         
    ZATWIERDZAM    
         
Dla pacjenta
Udostępnij