-A A +A

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1. do Polityki Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest: Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Regon: 001263233.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Mariusz Wiatr, tel. 41 367 4094, e-mail: iod@onkol.kielce.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzeniazwiązane ze świadczeniem usług medycznych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia, a zakresie jakim podanie danych jest fakultatywne –na podstawie wyrażonej zgody określonejw art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz art. 23 i 24 Ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.W wykonywaniu swoich zadań SCO współdziała z innymi podmiotami leczniczymi i innymi instytucjami – tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Administrator w drodze umowy może powierzyć innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu.
  4. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane będą przechowywane przez okres: określony w szczególnych przepisach prawa/przez okres niezbędny do realizacji umów/w celach na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich  (lub podopiecznego) danych osobowych. Dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Szczegółowe zasady przechowywania danych określono w Jednolitym Wykazie Akt Rzeczowych w ŚCO.                                                                                              Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem. Wycofanie zgody następuje na wniosek zainteresowanego.
  6. Posiada Pani/Pan prawo: do żądania od administratora  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  7. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu. Nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym w celu świadczenia usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Nie podanie danych osobowych  może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osób, które dane dotyczą.

Dla pacjenta
Udostępnij