-A A +A

Informacja o wyborze podmiotów do pełnienia funkcji partnera

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach jako lider i wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu/ów w ramach konkursu nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-321/20 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.2.2, Wsparcie polityki zdrowotnej w regionie, informuje ze dokonała wyboru partnerów:

Funkcje partnerów będą pełnili:

  • W Subregionie północnym, typ nr I.2 ze Stowarzyszeniem na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl (64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 31),
  • W Subregionie północnym, typ nr I.1 ze Świętokrzyskim Klubem "Amazonki" przy ŚCO (25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3C)
  • W Subregionie południowym, typ nr I.2 z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie (29-105 Krasocin, ul. 1 Maja 8) oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl (64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 31),
  •  W Subregionie południowym, typ nr I.1 ze Świętokrzyskim Klubem "Amazonki" przy ŚCO (25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3C) oraz z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wodzisławiu (28-330 Wodzisław, ul. Ariańska 12)
Aktualności
Udostępnij