-A A +A

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20”

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach jako lider i wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20.

Aktualności
Udostępnij