-A A +A

Pracownicy ŚCO odebrali nominacje doktorskie i habilitacyjne

Z dumą informujmy, że dwoje pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii: dr Tomasz Wollny, kierownik Działu Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej oraz mgr Jadwiga Zapała, koordynator ds. pielęgniarstwa w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku odebrało dyplomy habilitacyjne i doktorskie.

Uroczystość wręczenia nominacji nowym doktorom i doktorom habilitowanym odbyła się 23.05.2024 r. w Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr hab. n. med. Tomasz Wollny pochodzi z Białegostoku, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii i hepatologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1998 r. (Akademia Medyczna w Białymstoku), w latach 1994-1997 był stypendystą w Laboratorium Farmakologii Zakrzepicy - Consorzio Mario Negri Sud we Włoszech, wykładowcą Akademii Medycznej w Białymstoku (1993-2000 r. ) oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Lekarski, 2019-2022). Od 2000 r. kieruje Działem Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych.

W swojej pracy dr hab. Tomasz Wollny badał i oceniał rolę sfingolipidów (bioaktywnych lipidów regulujących procesy wzrostu, różnicowania, migracji i śmierci komórek ) oraz ich współdziałanie z cząsteczkami biorącymi udział w rozwoju procesu zapalnego w patogenezie wybranych chorób zapalnych przewodu pokarmowego (ostrego zapalenia trzustki, nieswoistych zapalnych chorób jelit) oraz niektórych nowotworów (raka pęcherza, raka jelita grubego i raka płuca). Poszukiwał odpowiedzi na pytania: w jaki sposób sfingolipidy mogą wpływać na homeostazę funkcji immunologicznych w przewodzie pokarmowym oraz, jaki jest mechanizm działania sfingolipidów w procesie onkogenezy i czy zmiany sygnalizacji komórkowej zachodzącej z udziałem sfingolipidów mogą być istotne w zapobieganiu rozwojowi raka. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów, katelicydyny LL-37 i gelsoliny osoczowej w patogenezie wybranych chorób przewodu pokarmowego oraz nowotworów”. Wnioski płynące z tej pracy wskazują, że spadek stężenia gelsoliny może świadczyć nie tylko o rozwoju stanu zapalnego, ale mógłby być rozpatrywany jako parametr określający ryzyko zagrożenia zgonem u chorych na raka w sytuacji rozwijającej się infekcji. Na razie jednak – jak zaznacza autor – opracowanie testu diagnostycznego obejmującego ocenę tego parametru w panelu badań chorego onkologicznego wymaga dalszych wieloośrodkowych badań klinicznych.

Dr n. o zdr. Jadwiga Zapała jest kielczanką, absolwentką Medycznego Studium Zawodowego oraz Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej (obecnie UJK), mgr pedagogiki medycznej i opieki paliatywnej, posiada specjalizację z pielęgniarstwa onkologicznego. Od 1999 r. pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, od 2007 r. była specjalistą ds. promocji zdrowia, z zaangażowaniem realizując program edukacyjny dla szkół promujących Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Od 2021 r. pełniła funkcję zastępcy koordynatora ds. pielęgniarstwa w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku. Od 2022 r. jest koordynatorem ds. pielęgniarstwa w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO.

Podjęty przez dr Jadwigę Zapałę temat dotyczył „Poczucia koherencji jako determinanty jakości życia chorych na nowotwór złośliwy o różnej lokalizacji”. Problem, przeanalizowany w rozprawie liczącej ponad 200 stron, jest niezwykle aktualny w kontekście zdrowia publicznego i istotny dla poprawy jakości życia chorych na nowotwory. Na poczucie koherencji składa się zdolność zrozumienia wydarzeń, poczucie zaradności i poczucie sensowności podejmowania zaangażowania i kreowania własnego życia. Autorka przeanalizowała doświadczenia chorych w momencie rozpoczęcia leczenia onkologicznego, podczas terapii, a także po jej zakończeniu, m.in. ich poczucie sprawczości i zrozumienia choroby, umiejętności adaptacji do nowej sytuacji (np. po prostatektomii, mastektomii, wyłonieniu stomii) w zależności od od wsparcia społecznego i edukacyjnego udzielonego choremu przez członków zespołu terapeutycznego a także znaczenie więzi społecznych w życiu pacjentów onkologicznych. Rezultaty badań, sformułowane w postaci postulatów, mogą być wykorzystane do projektowania działań wspierających pacjentów onkologicznych.

Gratulujemy serdecznie naszym naukowcom!

Film z uroczystości wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich jest dostępny na stronie Uniwersyteckiego Centrum Mediów UJK. Zdjęcia: UJK.

Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych, doktorskich oraz nagród i wyróżnień dla studentów (youtube.com)

Aktualności
Udostępnij