-A A +A

Krajowa Sieć Onkologiczna, jakość i działanie „sieci szpitali” gorącymi tematami ogólnopolskiej konferencji ekspertów ochrony zdrowia i dyrektorów szpitali w Kielcach

W Kielcach odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja pn. Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej (29-30 maja 2023 r.). Podczas dwudniowego seminarium, adresowanego do kadry zarządzającej szpitali oraz specjalistów w zakresie rozliczania usług medycznych, wiele dyskusji dotyczyło Krajowej Sieci Onkologicznej.

Organizatorem wydarzenia było Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.  

Pacjent w centrum uwagi

Podczas konferencji prasowej profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ośrodka, w którym w 2019 roku rozpoczął się pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, z perspektywy tych działań stwierdził, że sieć to najbardziej propacjencki system organizacji opieki zdrowotnej, ponieważ stawia pacjenta w centrum uwagi – Pacjent nie jest w nim petentem. Ma swojego koordynatora, który od samego początku prowadzi go przez diagnostykę i leczenie. W sieci stawiamy na kompleksowość i jednolite standardy leczenia. Maja one sprawić, że dostępność do nowoczesnych metod terapii będzie powszechna, niezależnie od tego, czy pacjent pochodzi się z małej miejscowości, czy z metropolii. Do tej pory był to problem – zauważył profesor Góźdź.

Podkreślił, że sieć jest również ogromnym wyzwaniem dla podmiotów leczniczych, ponieważ wszystkie ich działania będą widoczne, wyniki leczenia będą sprawozdawane do systemu centralnego, który zmusza do trzymania się ustalonych reguł. - Chociaż jest to system, który bardzo konsekwentnie nadzoruje i rozlicza, pacjent na tym zyskuje - dodał.

Rozterki świadczeniodawców

Renata Wachowicz – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego in. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, sygnalizowała obawy świadczeniodawców wywołane brakiem aktów wykonawczych i rozporządzeń, dotyczących finansowania placówek medycznych, które znajdą się w KSO. – Teraz jesteśmy niejako automatycznie powołani do sieci, później staniemy przed koniecznością spełniania wymagań, określonych mierników i wskaźników, narzuconych przez sieć. Obawy budzi też to, jak będzie wyglądała współpraca pomiędzy ośrodkami wyższego stopnia referencyjnego, prowadzącymi konsylia i nadzór merytoryczny a mniejszymi szpitalami. Czy dotychczasowe mechanizmy współpracy, które funkcjonowały pomiędzy ośrodkami, zostaną wzięte pod uwagę przez płatnika, który będzie kwalifikował i wskazywał jednostki do współpracy – zastanawiała się dyrektor Renata Wachowicz.

Aby wejść do sieci, musisz odrobić lekcje

Jak zauważył dr Michał Chrobot, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, podmioty lecznicze czeka długi proces, prowadzący do poprawy jakości leczenia onkologicznego. - Wreszcie będziemy mieli jednolite reguły gry, standardy na poziomie obwieszczenia Ministra Zdrowia, które będą obowiązywały wszystkich uczestników sieci. Przed nami faktyczna kwalifikacja do sieci, która odbędzie się do końca marca przyszłego roku, na podstawie opublikowanych w rozporządzeniu kryteriów.

Od momentu wejścia w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, wszystkie podmioty, które realizowały świadczenia onkologiczne, były automatycznie włączone do sieci, aby nie został zaburzony proces leczenia. Rzeczywista kwalifikacja odbędzie się w 2024 roku. Każdy podmiot będzie przekazywał wystandaryzowane dane, na podstawie których będzie sprawdzana jakość udzielanych świadczeń. Podmioty, które nie będą mogły dostosować się do wymogów jakościowych, nakreślonych przez Krajową Radę Onkologiczną, zostaną wyłączone z sieci. - Sieć nie jest dla wybranych. Sieć jest otwarta, ale reguły wejścia będą wyższe niż dzisiaj. To ma spowodować, że podmioty muszą odrobić lekcje, poprawić swoją jakość i organizację pracy – podkreślał prezes Michał Chrobot - Pacjent w małym szpitalu dziś jest leczony najczęściej tak, jak ten szpital potrafi. W momencie wejścia KSO szpital będzie musiał ustalić z podmiotem wielospecjalistycznym plan leczenia. Dzięki temu pacjent dostanie lepszą sekwencję leczenia, optymalną do jego schorzenia. Ten standard leczenia musi być wdrożony u każdego polskiego pacjenta niezależnie od miejsca zamieszkania – dodał Michał Chrobot.

Jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta jednym z priorytetów na najbliższe lata

W trakcie konferencji poruszano także kwestie związane z jakością udzielanych świadczeń oraz czynnikami, które na tę jakość mogą wpływać. Nie zabrakło gorącego obecnie tematu, tj. projektu ustawy o jakości, o której uchwalenie od kilku miesięcy zabiega Rzecznik Praw Pacjenta, a co do której placówki medyczne oraz profesjonaliści medyczni mają krytyczne, konstruktywne uwagi.

Dokumentacja medyczna 21 wieku

Ważnym aspektem, związanym z udzielaniem świadczeń jest ich właściwe dokumentowanie i autoryzacja w systemach informatycznych. Tematyka dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oraz związanymi z tym blaskami i cieniami były przedmiotem wystąpień oraz dyskusji uczestników konferencji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum eZdrowia, które nadzorują proces informatyzacji i digitalizacji opieki zdrowotnej w Polsce.

Cykliczna konferencja, 200 uczestników

W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział blisko 170 osób oraz 50 uczestników w formule on-line. Podczas dwudniowej konferencji skupiano się na tematyce związanej z aktualnymi wyzwaniami, stojącymi przed polskimi placówkami ochrony zdrowia, w tym w zakresie organizacji, realizacji i rozliczania świadczeń w sieci szpitali (PSZ), planowanych zmianach w onkologii (wynikających z ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej), elektronicznej dokumentacji medycznej i eZdrowia oraz jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

Patronat nad konferencją objęli m.in. Minister Zdrowia, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Zdrowia Publicznego, Rzecznik Praw Pacjenta i Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wśród zaproszonych prelegentów i uczestników paneli dyskusyjnych byli m.in. Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Daniel Rutkowski - Zastępca Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Jakub Adamski - Dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, Oskar Luty - partner w Kancelarii Fairfield w Warszawie, Maciej Karaszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Stanisław Góźdź - Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, prof. Adam Maciejczyk - Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Paweł Masiarz - Z-ca dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Zdrowia, Andrzej Sarnowski - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju SIM i Wdrożeń Centrum eZdrowia w Warszawie.

Aktualności
Udostępnij