-A A +A

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach jako lider i wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu/ów w ramach konkursu nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-321/20 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.2.2, Wsparcie polityki zdrowotnej w regionie.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu są zamieszczone na stronie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-...

Aktualności
Udostępnij