-A A +A

Dostęp do Internetu

Dostępność sieci bezprzewodowej dla pacjentów na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

1. Obszary dostępności sieci SCO-pacjenci:

a) cała Klinika Hematologii (oddział, poradnia, laboratoria);

b) Oddział Urologii;

c) Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej;

d) nowy budynek Kliniki Radioterapii.

2. Sposób podłączenia:

Pacjent po wybraniu sieci SCO-pacjenci na urządzeniu mobilnym uruchamia przeglądarkę i zostaje przekierowany na portal, na którym akceptuje regulamin korzystania z sieci na terenie ŚCO.

3. Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej dla pacjentów na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Pacjent, zwany dalej Użytkownikiem, przebywający na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, zwanego dalej Szpitalem, może korzystać z darmowego dostępu do Internetu poprzez sieć bezprzewodową Szpitala o nazwie „SCO-pacjenci” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Zakres odpowiedzialności Szpitala

 1. Szpital nie gwarantuje pełnego pokrycia radiowego na swoim terenie.
 2. Szpital nie odpowiada za czasowy brak dostępu do sieci ani za obniżenie przepustowości łącza.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Szpital nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych.
 4. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkownika za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
 5. Szpital nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla Użytkownika.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do sieci dla danego Użytkownika.
 7. Szpital nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z sieci bezprzewodowej.
 8. Szpital nie odpowiada za żadne szkody powstałe z winy Użytkownika w związku z korzystaniem z sieci bezprzewodowej.
 9. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez uprzedzenia. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

§ 3 Zakres odpowiedzialności Użytkownika

 1. Użytkownikowi zabrania się jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.
 2. Użytkownikowi zabrania się korzystania z sieci bezprzewodowej w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub stabilności infrastruktury sieciowej Szpitala.
 3. Korzystanie z sieci bezprzewodowej odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 4. Odpowiedzialność za zabezpieczenie danych i transmisji ponosi wyłącznie Użytkownik.
 5. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu szkód wynikających z korzystania z sieci bezprzewodowej.
 6. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, Użytkownik może zostać bez ostrzeżenia pozbawiony dostępu do sieci bezprzewodowej.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom lub podmiotom w związku z korzystaniem z sieci bezprzewodowej Szpitala, jak również za szkody spowodowane przez inne osoby, którym umożliwił skorzystanie z w/w sieci.
 8. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
Dla pacjenta
Polski
Udostępnij