-A A +A

Informacja na temat promieniowania jonizującego

Informacja na temat bezpieczeństwa i wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko działalności ze źródłami promieniowania jonizującego wykonywanej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

Stosując się do wymogów ustawy Prawo atomowe informujemy, że działalność ze źródłami promieniowania jonizującego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Postępowanie ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie, wynikającymi z ustawy Prawo atomowe oraz zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko.
Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij