-A A +A

Rejestracja

Panie pracujące w Rejestracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii rejestrują pacjentów zgłaszających się do ponad 30 poradni ŚCO. Rejestracja pacjenta odbywa się w systemie dostosowanym do zachowania prywatności pacjenta mając na względzie Prawo do ochrony danych osobowych.

Godziny pracy Rejestracji Głównej:
Stanowisko: 1, 2, 3 oraz 4 - DLA PACJENTA Z KARTĄ DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO (DiLO)

Poniedziałek - 07:00 - 14:00
Wtorek - 07:00 - 14:00
Środa - 07:00 - 14:00
Czwartek - 07:00 - 14:00
Piątek - 07:00 – 12:30

Stanowisko 1 (dyżurujące) Przejmuje obowiązki okienka 2, 3 i 4 - DLA PACJENTA Z KARTĄ DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO (DiLO)
Poniedziałek - 14:00 - 16:00
Wtorek - 14:00 - 16:00
Środa - 14:00 - 16:00
Czwartek - 14:00 - 16:00
Piątek – 12:30 - 14:00

Przypominamy, że pacjenci ŚCO mogą również rezerwować  wizyty w poradniach poprzez call – center (pod numerem 41 36-74-208), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

Podczas rejestracji personel medyczny zakłada Indywidualną Dokumentację Medyczną – Historię Zdrowia i Choroby na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, czy rodziny.

Rejestratorka ustala pierwszy wolny termin wizyty w poszczególnych gabinetach lekarskich oraz przybliżoną godzinę przyjęcia pacjenta.

Wymagane dane i dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
 • skierowanie lub kod e-skierowania do poradni, w której jest ono wymagane,
 • oryginał karty DiLO ( Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego) jeżeli została wydana.

W przypadku niemożności zgłoszenia się w wybranym terminie na wizytę lekarską, prosimy co najmniej jeden dzień wcześniej zgłosić rezygnację w Rejestracji Głównej lub telefonicznie 413674208 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00).

ŚCO zapewnia pomoc tłumacza migowego po uprzednim zgłoszeniu przez pacjenta/opiekuna potrzeby jego obecności podczas realizacji świadczeń zdrowotnych. Chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego należy zgłosić min. na trzy dni przed planowaną wizytą w ŚCO: osobiście u Kierownika Rejestracji (pokój 150, parter, budynek „P”) lub telefonicznie pod numerem 41 367 44 63 oraz 694 459 840 (sms) lub za pomocą poczty elektronicznej dok.med@onkol.kielce.pl

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. W przypadku e-skierowania pacjent nie musi dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej. Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy pacjent nie podjął leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest także wówczas, gdy przyczyna zdrowotna będąca podstawą do jego wystawienia, jest inna niż wskazana we wcześniejszym skierowaniu lub gdy przyczyna jego wydania wygasła.

SKIEROWANIE DLA UBEZPIECZONEGO NIE JEST WYMAGANE DO ŚWIADCZEŃ:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Możesz korzystać z leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania także wówczas, gdy:

 • chorujesz na gruźlicę
 • jesteś osobą zakażoną wirusem HIV
 • jesteś inwalidą wojennym lub wojskowym, kombatantem lub osobą represjonowaną, żołnierzem zastępczej służby wojskowej, działaczem opozycji antykomunistycznej albo osobą represjonowaną z powodów politycznych lub osobą deportowaną do pracy przymusowej
 • jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych
 • jesteś uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem wojska – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • jesteś weteranem – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • jesteś osobą współuzależnioną: mieszkasz lub gospodarujesz wspólnie z osobą uzależnioną lub Twój stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną – w zakresie leczenia współuzależnienia
 • chcesz skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży
 • jesteś byłym działaczem opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowaną z powodów politycznych
 • jesteś osobą, która była deportowana do pracy przymusowej oraz osadzona w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • nie masz 18 lat i masz zaświadczenie od lekarza (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej) o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • masz orzeczenie o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050)

LISTA PORADNI i sposób rejestracji do nich

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij