-A A +A

Rejestracja

Panie pracujące w Rejestracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii rejestrują pacjentów zgłaszających się do ponad 30 poradni ŚCO. Rejestracja pacjenta odbywa się w systemie dostosowanym do zachowania prywatności pacjenta mając na względzie Prawo do ochrony danych osobowych. Podczas osobistej rejestracji pacjenta prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Godziny pracy Rejestracji Głównej:
Stanowisko: 1, 2, 3 oraz 4 - DLA PACJENTA Z KARTĄ DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO (DiLO)
Poniedziałek - 07:00 - 13:00
Wtorek - 07:00 - 13:00
Środa - 07:00 - 13:00
Czwartek - 07:00 - 13:00
Piątek - 07:00 - 11:30

Stanowisko 1 (dyżurujące) Przejmuje obowiązki okienka 2, 3 i 4 - DLA PACJENTA Z KARTĄ DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO (DiLO)
Poniedziałek - 13:00 - 16:00
Wtorek - 13:00 - 16:00
Środa - 13:00 - 16:00
Czwartek - 13:00 - 16:00
Piątek – 11:30 - 14:00

 

Przypominamy, że pacjenci ŚCO mogą również rezerwować sobie wizyty w poradniach poprzez call – center (pod numerem 41 36-74-208), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00).

Podczas rejestracji personel medyczny zakłada Indywidualną Dokumentację Medyczną – Historię Zdrowia i Choroby na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, czy rodziny.

Rejestratorka ustala pierwszy wolny termin wizyty w poszczególnych gabinetach lekarskich oraz przybliżoną godzinę przyjęcia pacjenta.

Wymagane dane i dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania / zameldowania wraz z kodem pocztowym,
 • skierowanie lub kod e-skierowania do poradni, w której jest ono wymagane,
 • oryginał karty DiLO ( Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego) jeżeli została wydana,

W przypadku niemożności zgłoszenia się w wybranym terminie na wizytę lekarską, prosimy co najmniej jeden dzień wcześniej zgłosić rezygnację w Rejestracji Głównej lub telefonicznie 413674208 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00).

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. W przypadku e-skierowania pacjent nie musi dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej. Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy nie podjąłeś leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest także wówczas, gdy przyczyna zdrowotna będąca podstawą do jego wystawienia, jest inna niż wskazana we wcześniejszym skierowaniu lub gdy przyczyna jego wydania wygasła.

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

BEZ SKIEROWANIA ZE ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH korzystają (art. 57 ustawy*):

 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, którym ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa raz dla weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017);
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017);
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017);
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obowiązuje od 01.07.2018);
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018);
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018);
 • pacjenci wymagający świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży (tylko do czasu zakończenia pandemii COVID-19)

LISTA PORADNI i sposób rejestracji do nich

Dla pacjenta
Udostępnij