-A A +A

Punkt Informacyjny

Wszystkich Pacjentów, którzy nas odwiedzają, w pierwszej kolejności zapraszamy do punktu informacyjnego. Mieści się on przy wejściu głównym do budynku ŚCO (po prawej stronie). Godziny pracy:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:00-15:00,
 • piątek w godzinach: 7:00-13:00.

 Można tu uzyskać szczegółową informację o tym:

 • jak dostać się do poszczególnych jednostek w szpitalu (poradni, klinik, działów i zakładów),
 • przed udaniem się do rejestracji, dowiedzieć się kiedy i gdzie przyjmuje dany lekarz,
 • uzyskać informację o wewnętrznych numerach telefonów w naszym szpitalu,

a także:

 • uzupełnić skierowanie,
 • wypełnić oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • złożyć wniosek o ksero dokumentacji medycznej (LINK TUTAJ).

Godziny pracy Informacji:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:00-15:00, w piątek w godzinach: 7:00-13:00.

Informacja telefoniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 18:00 pod numerem: 41 36-74-208.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością placówki medycznej. Każdy podmiot leczniczy ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionym organom, na ich wniosek. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • innym podmiotom leczniczym, zakładom lub jednostkom organizacyjnym tych podmiotów i osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 • Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • szkole wyższej,
 • jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Formy udostępniania:

 • wgląd na miejscu,
 • sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
 • przez wydanie oryginałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (tylko na żądanie sądów i prokuratur) .

Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki na każdy wniosek pacjenta. Umożliwienie wglądu do dokumentacji następuje niezwłocznie po złożeniu przez pacjenta wniosku
o udostępnienie dokumentacji w tej formie.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta:

 • może złożyć pisemny lub ustny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (F-07/NOZ wyd. II ), wnioski pisemne można pobrać:
 • w Informacji (parter),
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (link do wniosku)

Wnioski można złożyć osobiście od poniedziałku do czwartku (w godzinach od 7.00 do 14:00) w piątek(w godzinach od 7.00 do 12:15) w Punkcie Informacji  lub przesłać pocztą na adres Centrum:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dział Organizacji Świadczeń Medycznych i Rejestracji
ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej e-mail:  dok.med@onkol.kielce.pl

Wnioskodawcę informuje się o sposobie załatwienia wniosku (odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty).
W przypadku wniosku telefonicznego, ze względu na konieczność ochrony danych osobowych pacjenta, dokumentacja wysyłana jest jedynie na adres zamieszkania pacjenta, chyba, że adres przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej jest tożsamy z adresem pacjenta.
 

Zasady odpłatności

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz Świętokrzyskie Centrum Onkologii ustala się zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1127).

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 14,00 zł.

Opłata, o której mowa powyżej, nie uwzględnia należności pocztowych, które nalicza się dodatkowo i pobiera wraz z opłatą.
Istnieje możliwość dokonania zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez wykonanie przelewu na numer konta bankowego:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Bank PEKAO S.A. oddział w Kielcach

75 1240 4416 1111 0000 4956 5870

z dopiskiem: „za dokumentację medyczną”

Kwota do zapłaty wyliczona jest na podstawie liczby stron udostępnianej dokumentacji medycznej oraz kwoty opłaty pocztowej za przesyłkę rejestrowaną w zależności od masy i rodzaju przesyłki zgodnie
z cennikiem operatora świadczącego usługi pocztowe dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii:

Listy polecone w obrocie krajowych:

 • 50g do 350g – 5,90 zł.
 • ponad 350g do 1000g – 6,30 zł.
 • ponad 1000g do 2000g. – 15,60 zł.

Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

Godziny pracy Punktu Ksero:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-14:30,
 • piątek w godzinach 7:15-12:30.

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-18:00 pod numerem: 41 / 36 742 08.

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij