-A A +A

Profilaktyka raka piersi 2021-2023

Baner z logotypami

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020.

Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) na łączną kwotę 5 852 973,20 zł w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 4 973 627,10 zł
 • wkład własny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wynosi 683 000,00 zł.

Projekty skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat i 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (subregion północny i subregion południowy), które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.

Główne cele projektów: zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, poprzez zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezpłatnego transportu na badania (w tym dla osób z niepełnosprawnością), zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania; a także zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej oraz  osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

 • działania informacyjno-edukacyjne (przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; kolportaż ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych na terenie wszystkich gmin subregionów; przygotowanie i realizacja akcji profilaktycznych; działania informacyjno-edukacyjne w mediach; wysyłka zindywidualizowanych zaproszeń na badania);
 • indywidualne konsultacje (indywidualne konsultacje dla pacjentek z zakresu profilaktyki; infolinia dla uczestniczek projektu);
 • zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych (realizacja bezpłatnego transportu na badania; realizacja badań w ŚCO i w miejscu zamieszkania uczestniczek poprzez mobilne punkty badań; zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu);
 • badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla każdej pani, która wykona badanie atrakcyjne gadżety przypominające o profilaktyce).

Projekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb pod numerami telefonu: 609 99 00 33 (cytologia), 607 77 88 88 (mammografia).

W okresie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowane są cztery projekty w dwóch subregionach, na które podzielono województwo.

"Profilaktyka raka piersi - subregion północny” nr RPSW.08.02.02-26-0001/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim, miasto Kielce.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 4367 kobiet kwalifikujących się na badania
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

"Profilaktyka raka piersi - subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0003/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 2565 kobiet kwalifikujących się na badania
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.
Dla pacjenta
Udostępnij