-A A +A

Deklaracja dostępności

Dostępność dla osób obcojęzycznych, niesłyszących lub słabosłyszących 

Plik dźwiękowy zawierający informacje o zakresie działalności Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

 

Deklaracja dostępności Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre filmy i fotografie zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające.

Wyłączenia

 • treści pochodzące z różnych źródeł (wytworzenie dokumentów odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść),
 • skany dokumentów,
 • opublikowane zostały one przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Milena Łagan.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu odwoławczego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ odwoławczy: Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • Adres: ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
 • E-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl
 • Telefon: 413674501

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,

adres: ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Otoczenie budynków

 • Budynki zlokalizowane są w dzielnicy Czarnów przy ulicy Artwińskiego 3
 • W pobliżu na ulicy Artwińskiego znajdują się przystanki autobusowe pięciu linii
 • Obiekty posiadają własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynków

 • Budynki w liczbie 14-tu posiadają szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe (wejście do budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej z uwagi na schody, posiada platformę dla osób niepełnosprawnych). Budynki są ze sobą zespolone stanowiąc jedną całość.
 • Główne wejście zlokalizowane jest w budynku P do którego prowadzi droga wewnętrzna
  i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy jest podjazd pod główne wejście budynku ”P” dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/ z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Dostęp do informacji

 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną znajduje się wewnątrz
  w holu głównym. Czytelny system tablic i punktów informacyjnych znajduje się na drogach komunikacyjnych we wszystkich budynkach na poszczególnych kondygnacjach.

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób
z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • Przyciski w windach opisane alfabetem Braille’a
 • Informacje głosowe w windach
 • Zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Korytarze boczne w poszczególnych budynkach, są także szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • Wyposażenie w 14 przestronne windy umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
 • W budynkach są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi. Usytuowanie toalet i łazienek oznaczone zostało na tablicach znajdujących się na głównych ciągach komunikacyjnych.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa. Budynki posiadają instalację sygnalizacji pożaru, instalację oddymiania klatek schodowych oraz dźwiękowy system ostrzegania.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz ochrona i punkt informacyjny.

Budynek Administracyjny (ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce)

 • Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Czarnów przy ulicy Artwińskiego 3C.
 • W pobliżu na ulicy Artwińskiego znajdują się przystanki autobusowe pięciu linii
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynków

 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejście z poziomu gruntu, oraz wejście po schodach zewnętrznych od strony Sali konferencyjnej.
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane z drogi wewnętrznej i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy jest podjazd pod to wejście dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/
  z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

 

Dostęp do informacji

 • Wszelkich informacji udziela pracownik ochrony, bądź prosi o zejście na parter osobę prowadzącą sprawę.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne na parterze są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku brak windy.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po parterze przez osoby z różnymi dysfunkcjami . Z uwagi na brak windy, na pozostałych kondygnacjach jest to niemożliwe.
 • Ciąg komunikacyjny na parterze jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi na parterze budynku.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy administracji zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa. Budynek posiada instalację sygnalizacji pożaru oraz instalację oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych i dźwiękowy system alarmowy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dział Radioterapii II (ul. Jagiellońska 74A, 25-734 Kielce)

 • Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Czarnów przy ulicy Jagiellońskiej 74 A
 • W pobliżu na ulicy Jagiellońskiej znajdują się przystanki autobusowe kilku linii
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynków

 • Budynek posiada szerokie wejście po schodach,
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane z drogi wewnętrznej i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy jest podjazd pod to wejście dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/
  z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne na parterze posiadają 1,50 m szerokości, są oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku brak windy. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są wąskie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po parterze przez osoby z różnymi dysfunkcjami . Z uwagi na brak windy, na pozostałych kondygnacjach jest to niemożliwe.
 • Ciąg komunikacyjny na parterze jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi na parterze budynku.

Ewakuacja

 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 • POL obrzęk limfatyczny

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • narzędzie do zmiany kontrastu: wysoki/normalny,
 • istnieje możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki i nawigować za pomocą klawisza TAB,
 • na stronie dostępna jest wyszukiwarka treści i tzw. mapa strony.

Inne informacje i oświadczenia

Zapewniona jest możliwość komunikowania się (poprzez pracowników szpitala znających dany język obcy lub migowy w stopniu komunikatywnym) w jednym z następujących języków:

 • angielskim,
 • francuskim,
 • hiszpańskim,
 • japońskim,
 • niemieckim,
 • portugalskim,
 • rosyjskim,
 • ukraińskim,
 • włoskim,
 • migowym.

Dostępność dla osób niewidomych lub słabowidzących

Egzemplarze „Karty Praw i Obowiązków Pacjenta” w druku powiększonym i języku punktowym (kod L. Braille`) są dostępne w: Dziale Organizacji Świadczeń Zdrowotnych
i Rejestracji (Informacja) oraz Izbie Przyjęć (Recepcji).

Centrum
Udostępnij