-A A +A

Dział Techniczny

Pełna nazwa jednostki: Dział Techniczny
Dane kontaktowe: 41 3674511
Kierownik: mgr Janusz Wawrzeńczyk
Zastępca kierownika: mgr inż. Bogusław Moskal

W skład Działu Technicznego wchodzą:

  • Archiwum Zakładowe
  • Zespół Aparatury Medycznej
  • Zespół Inwestycji i Remontów

Dział Techniczny ŚCO zapewnia prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej szpitala. Dysponuje zespołem wyspecjalizowanych fachowców, posiadających odpowiednie uprawnienia, ślusarzami, malarzami i stolarzami, ma w swoim składzie operatora odstojnika ścieków skażonych. Za działania zapewniające ochronę środowiska, nadzór nad substancjami niebezpiecznymi, gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów odpowiada Referent ds. Ochrony Środowiska. Pracownicy działu przeprowadzają przeglądy, zgodnie z procedurami ISO, działania zapobiegawcze, naprawcze i konserwacyjne oraz prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne - same Warsztaty realizują rocznie około 300 zleceń, usuwają na bieżąco 5500-6000 usterek występujących podczas całodobowej pracy szpitala.

Powstające od lat 80-tych Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest wciąż rozbudowywane i obecnie zajmuje ponad 3500 pomieszczeń o łącznej kubaturze ponad 280 000 mw ponad 20 budynkach, w których posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną, dostosowaną do prawidłowego funkcjonowania szpitala.  Szpital zasilany jest przez 6 stacji transformatorowych głównych. Kable zasilające i oświetlenia o długości ponad 200 000 m łączą ponad 23 000 punktów świetlnych niskiego napięcia oraz ponad 30 000 sztuk gniazd siłowych, zasilających i komputerowych. Bezprzerwowe zasilanie urządzeń medycznych i specjalistycznych zapewniają UPS, zestawy baterii akumulatorów oświetlenia ewakuacyjnego oraz agregaty prądotwórcze.

Nadzorowi działu podlegają klimatyzatory, wentylatorów dachowych, wentylatornie z centralami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi oraz około 37 500 m kanałów wentylacyjnych, regularnie czyszczonych, a także ponad 30 000 m sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, pary i gazów medycznych.

Łączność szpitalowi, oprócz telefonów komórkowych, radiotelefonów i pagerów, zapewniają 3 trakty cyfrowe podłączone do serwera telekomunikacyjnego. Szpital posiada również kompleksowe instalacje kontroli dostępu, alarmu, przywołania, przyzywowe, antenowe, zdalnego otwierania i bramofonowe oraz  Centrum Monitorowania, Sterowania i Kontroli Dostępu.

Zespół Inwestycji i Remontów zajmuje się programowaniem i przygotowaniem inwestycji do realizacji i finansowania ze środków krajowych i unijnych, ich odbiorem i rozliczaniem.

Zespół Aparatury Medycznej sprawuje nadzór nad sprzętem i aparaturą medyczną, przeprowadza naprawy i przeglądy, koordynuje harmonogram przeglądów, napraw i zakupów części zamiennych z serwisami zewnętrznymi.

Archiwum Zakładowe zajmuje się opieką nad dokumentacją medyczną, techniczną i aktową, jej porządkowaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, brakowaniem i udostępnianiem.

Dział Techniczny dodatkowo prowadzi działania obniżające koszty eksploatacji szpitala (optymalizacja i adaptacja rozwiązań technicznych).

Współpracuje z:

Centrum
Udostępnij