-A A +A

Pracownik Socjalny

W ramach Zakładu Psychoonkologii, pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego – Pani mgr Edyty Stryjeckiej, Tel. 41/367-40-41 lub 41/367-40-42

Pracownik socjalny zapewnia łączność pomiędzy chorym znajdującym się w Szpitalu a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi, wspierającymi chorego po opuszczeniu placówki.

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 • przeprowadzanie wywiadów z pacjentem oraz w miarę potrzeby z rodziną w celu rozpoznania jego warunków socjalno-bytowych, oraz sytuacji po opuszczeniu szpitala,
 • zbieranie informacji na temat funkcjonowania pacjenta i jego rodziny w środowisku, od służb socjalnych tj. Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • pomoc w organizacji opieki w środowisku domowym lub opieki instytucjonalnej dla pacjentów wymagających takiej pomocy oraz reprezentowanie pacjenta na zewnątrz Szpitala w celu rozwiązywania pilnych spraw socjalno-bytowych,
 • stawianie diagnozy społecznej pacjenta,
 • utrzymanie kontaktu z rodziną pacjenta podczas jego hospitalizacji,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, pielęgniarkami, sekretarkami medycznymi,
 • udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do DPS, ZOL, ZPO, środowiskowych domów samopomocy,
 • zapoznanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami racjonalnego postępowania z rekonwalescentem, przewlekle lub obłożnie chorym, kalekim lub nieuleczalnym w oparciu o zalecenia wydane przez lekarza leczącego chorego przy wypisywaniu go do domu,
 • wyszukiwanie zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek rehabilitacyjnych posiadających wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń,
 • udzielanie pomocy osobom bezdomnym (umieszczanie w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach MONAR-u itp.),
 • informowanie o możliwości pozyskania świadczeń pieniężnych z innych instytucji,
 • informowanie o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia tożsamości pacjentów NN.

 

 

Udostępnij