-A A +A

Zakład Diagnostyki Molekularnej

Dane kontaktowe: tel. 41 367 42 58

Kierownik: dr n. med. Artur Kowalik - spec. laboratoryjny genetyki medycznej

Z-ca kierownika: dr n. med. Małgorzata Chłopek

Działalność medyczna:

Zakład Diagnostyki Molekularnej wywodzi się z Pracowni Biologii Molekularnej utworzonej w 2003 roku w obrębie Zakładu Patologii Nowotworów. W 2008 roku Pracownia Biologii Molekularnej została wyłączona jako samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, a w 2012 roku na bazie Pracowni utworzono Zakład Diagnostyki Molekularnej.

W skład Zakładu Diagnostyki Molekularnej wchodzi również BIOBANK ŚCO, który służy gromadzeniu materiału do badań naukowych.

Wykorzystujemy techniki:

  • masywne równoległe sekwencjonowanie (next generation sequencing - NGS)
  • sekwencjonowanie kapilarne DNA
  • qPCR, PCR, RT-PCR
  • digital PCR
  • fotocytomter ImagreStream Mark II.

W Zakładzie wykonujemy badania technikami biologii molekularnej na potrzeby pacjentów leczonych w ŚCO. Wykonywane badania można podzielić na trzy główne typy:

  • wykrywanie predyspozycji dziedzicznych do rozwoju chorób nowotworowych (np. BRCA1); badania te są realizowane w ścisłej współpracy z Poradnią Genetyczną ŚCO,
  • selekcjonowanie pacjentów do terapii celowanych (rak jelita grubego – KRAS, NRAS; czerniak-BRAF, niedrobnokomórkowy rak płuca- EGFR),
  • diagnostyka i monitorowanie skuteczności w nowotworach hematologicznych (np. CML, ALL, AML, PV i inne).

Działalność badawcza:

Działalność badawcza koncentruje się wokół poszukiwania nowych genów dla diagnostyki i terapii nowotworów z użyciem m. in. techniki NGS. Prowadzimy również badania dotyczące wykorzystania krążących komórek nowotworowych (CTC) , pozakomórkowych kwasów nukleinowych (cfNA) oraz exosomów jako źródła materiału diagnostycznego tzw. „liquid biopsy”.

Personel:

Diagności laboratoryjni:

dr n med. Artur Kowalik

mgr Małgorzata Chłopek

mgr Justyna Miłek-Krupa

mgr Ewelina Nowak-Ozimek

mgr Elżbieta Wypiórkiewicz

mgr Renata Chodurska

mgr Anna Fatyga

mgr Krzysztof Gruszczyński

mgr inż. Joanna Kalisz

mgr Hińcza Kinga

mgr Karol Krawczyk

mgr Kamila Krawiec

mgr Magdalena Szczepaniak

mgr Karolina Wąsowska

mgr Sebastian Zięba

 

Pracownicy techniczni:

mgr Liliana Pięciak

mgr Lech Magdalena

 

Współpraca naukowo – badawcza:

Zakład prowadzi również badania naukowe z ośrodkami w kraju:

CO-I Warszawa, Dr hab. Magdalena Kowalewska

http://www.coi.waw.pl/?go=content&contentID=112

Współpraca w zakresie analizy biologii nowotworów ginekologicznych.

CO-I Kraków Prof. Janusz Ryś http://co-instytut-krakow.publicznecentraonkologii.pl/prof-dr-hab-med-janusz-rys/

Współpraca w zakresie biologii mięsaków oraz nowotworów piersi.

WUM Dr hab. Katarzyna Koziak, Dr hab. Magdalena Kowalewska, http://www.escyna.wum.edu.pl/content/pracownicy

https://ziz.wum.edu.pl/node/5


Współpraca z zakresie procesów regulujących angiogenezę zapalną i nowotworową

Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. Zdzisław Bogdanowicz, Dr Andrzej Górka

http://www.wme.wat.edu.pl/viewpage.php?page_id=3

Współpraca w zakresie budowy sit molekularnych dla zaawansowanej diagnostyki.

Instytut Fizyki PAN

Prof. Danek Elbaum, Dr Bożena Sikora

http://info.ifpan.edu.pl/

Współpraca dotyczy wykorzystania ukonwertujących nanocząstek do

diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych."

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Prof. Witold Łojkowski, Dr Anna Świderska-Środa

http://labnano.pl/

Współpraca w zakresie wykorzystania nanocząstek w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

Prof. Jan Weyher, Dr Igor Dzięcielewski

https://www.unipress.waw.pl/

https://www.unipress.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=68%3Aproducts&Itemid=117&layout=default&lang=pl

Wydział Chemii, UW

Dr hab. Andrzej Kudelski

http://pom.chem.uw.edu.pl/groups/andrzej-kudelski-group/

http://www.chem.uw.edu.pl/


http://pom.chem.uw.edu.pl/people/group-leaders/andrzej-kudelski/

Współpraca w zakresie wykorzystania podłoży SERS do ultraczułej

diagnostyki.

GUMED Dr hab. Bartosz Wasąg http://www.genetyka.gumed.edu.pl/profile/bwasag.html

Współpraca w zakresie biologii nowotworów litych (GIST, rak jelita grubego i inne).

Współpracujemy również z instytutami badawczymi z zagranicy: NCI, Waszyngton, USA.

Załącznik: 
Udostępnij