-A A +A

Zakład Fizyki Medycznej

Dane kontaktowe:

wolowiecKierownik: dr Paweł Wołowiec,
doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne,
specjalista w dziedzinie fizyki medycznej,
ekspert fizyki medycznej w zakresie radioterapii,
członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej,
redaktor pomocniczy czasopisma Polish Journal of Medical Physics and Engineering,
tel.: 41 367 47 00,
e-mail: pawel.wolowiec@onkol.kielce.pl

 

Z-ca Kierownika: mgr inż. Joanna Stemplowska,
specjalista w dziedzinie fizyki medycznej,
tel.: 41 367 43 18,
e-mail: joanna.stemplowska@onkol.kielce.pl

Kierownik zespołu elektroradiologów: dr inż. Michał Walczak,
tel.: 41 367 44 31,
e-mail: michal.walczak@onkol.kielce.pl

Z-ca kierownika zespołu elektroradiologów: Aneta Samson,
tel.: 41 367 44 31,
e-mail: aneta.samson@onkol.kielce.pl

Konsultant naukowy: dr hab. n.med. Paweł Kukołowicz,
Profesor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Sekretariat: mgr Katarzyna Blejder,
tel.: 41 367 43 28, fax: 41 367 40 90,
e-mail: kasia.blejder@onkol.kielce.pl

Zespół:

 • 18 fizyków (w tym 14 specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej),
 • 31 elektroradiologów (w tym 9 asystentów oraz 20 techników).

Działalność medyczna:

W 1992 roku pierwsi fizycy z Kielc rozpoczęli staże w Centrum Onkologii w Warszawie.

W 1997 roku zainstalowano pierwsze dwa przyspieszacze Mevatron KD2 firmy Siemens i przygotowano do pracy klinicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W listopadzie 1997 roku został przygotowany pierwszy plan leczenia dla pacjenta i zrealizowano pierwszy seans radioterapii w ŚCO.

Od tego czasu w Zakładzie Fizyki Medycznej realizowane są procedury teleradioterapii i brachyterapii.

W ŚCO realizowane są obecnie techniki radioterapii konformalnej 3D, techniki IMRT, VMAT, napromienianie stereotaktyczne i napromienianie za pomocą aplikacji śródjamowych i śródtkankowych (brachyterapia).

Zakład Fizyki Medycznej realizuje usługi:

 • przygotowania pacjenta do radioterapii, począwszy od wykonania unieruchomień indywidualnych, poprzez badanie tomograficzne do planowania leczenia, wykonywania indywidualnych planów leczenia pacjentów teleradioterapią i brachyterapią,
 • weryfikacji komputerowych planów leczenia pacjentów zarówno metodami obliczeniowymi jak i dozymetrycznymi,
 • realizacji napromieniania na medycznych akceleratorach liniowych i urządzeniach do brachyterapii,
 • kontroli jakości radioterapii,
 • kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (m.in. testy eksploatacyjne konwencjonalnych medycznych akceleratorów liniowych i tomografów komputerowych używanych dla potrzeb radioterapii, testy specjalistyczne urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej cyfrowej, we fluoroskopii, w tomografii komputerowej, w mammografii cyfrowej oraz testy specjalistyczne monitorów stosowanych do wyświetlania obrazów medycznych),
 • nadzoru nad testami podstawowymi.

Zakład wykonuje w/w usługi dla Kliniki Radioterapii, Zakładu Brachyterapii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i innych komórek ŚCO, w których wykorzystywane są urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące.

W celu realizacji tych zadań wykorzystujemy:

 • 4 medyczne akceleratory liniowe Versa HD firmy Elekta wyposażone w urządzenia do obrazowania kilowoltowego i megavoltowego, w blaty stołów HexaPOD z systemami iGuide umożliwiające korekcję ułożenia pacjenta zarówno poprzez wykonywanie przesuwów jak i obrotów (pochylenia), a także w systemy AlignRT firmy VisionRT do trójwymiarowego monitorowania ciała pacjenta przed i w trakcie radioterapii,
 • akcelerator do tomoterapii RadixAct firmy Accuray, wyposażony w system ClearRT umożliwiający obrazowanie helikalną kilowotlową tomografią komputerową (kVCT) zapewniający obrazy o wysokiej jakości,
 • urządzenia do brachyterapii HDR,
 • dwa tomografy komputerowy używane dla potrzeb radioterapii (symulatory CT) firmy Siemens (wirtualna symulacja), w tym jeden SOMATOM go.Open Pro wyposażony w optyczny system monitorowania ruchów oddechowych pacjenta w czasie rzeczywistym SimRT fimy VisionRT do tomografii 4D,
 • systemy planowania leczenia (Pinnacle firmy Philips, Monaco firmy Elekta, RayStation firmy RaySearch oraz Precision firmy Accuray),
 • system weryfikacji i zarządzania Mosaiq,
 • systemy obliczeniowej kontroli napromieniania (Compass firmy IBA Dosimetry, Diamond firmy PTW),
 • systemy pomiarowej kontroli napromieniania (ArcCheck, SRS MapCHECK firmy Sun Nuclear oraz DOSISoft),
 • systemy dozymetrii, w tym analizatory pola promieniowania (BEAMSCAN firmy PTW),
 • systemy unieruchomień dla pacjentów,
 • systemy weryfikacji ułożenia pacjenta podczas napromieniania.

W Zakładzie Fizyki Medycznej odbywają się prezentacje dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu stosowania promieniowania jonizującego w medycynie. Realizowane są również praktyki zawodowe dla studentów na kierunkach m.in. fizyka i elektroradiologia, a także słuchaczy szkół policealnych kształcących techników elektroradiologii.

Zakład Fizyki Medycznej był jednym z pierwszych w Polsce, które uzyskały akredytację na prowadzenie specjalizacji z fizyki medycznej i posiada 14 miejsc specjalizacyjnych.

Współpraca:

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (www.agh.edu.pl)

Główny Urząd Miar (www.gum.gov.pl)

Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie (www.ifj.edu.pl)

Politechnika Śląska (www.polsl.pl)

Politechnika Warszawska (www.pw.edu.pl)

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (www.ptfm.org)

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (www.ujk.edu.pl)

ZFM w mediach:
Nowy sprzęt do napromieniania nowotworów: TVP Kielce
Fizycy medyczni ŚCO w programie "Misja Pacjent" TVP3 Kielce:
https://kielce.tvp.pl/63073625/30092022

Centrum
Udostępnij