-A A +A

Doposażenie Bloku Operacyjnego w nowoczesny system robotowy

 

DOPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO W NOWOCZESNY SYSTEM ROBOTOWY

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt pn. „Doposażenie Bloku Operacyjnego
w nowoczesny system robotowy wraz z wyposażeniem celem stworzenia Centrum Chirurgii Robotowej Ziemi Kieleckiej oraz podniesienia jakości i poprawy dostępu do najnowocześniejszych procedur chirurgicznych realizowanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” na mocy umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, nr projektu POIS.11.03.00-00-0081/22

Adekwatność działań do potrzeb w niniejszym projekcie jest jednym z działań mającym poprawić jakość  usług medycznych i będzie miał wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjentów onkologicznych. Zakres projektu dotyczy przede wszystkim zastosowania nowoczesnych form operacyjnych w onkologii.

Cele projektu:

Cel główny:

Wsparcie oddziałów oraz jednostek organizacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako podmiotu leczniczego wyspecjalizowanego w dziedzinie onkologii.

Cele szczegółowe:

  1. Zakup wysokospecjalistycznego systemu robotowego wraz z wyposażeniem w celu wprowadzenia małoinwazyjnych metod operacyjnych w zakresie Urologii.
  2. Poprawa dostępności  do nowoczesnych technik leczenia pacjenta onkologicznego nakierowana na szybki powrót  do zdrowia, czego efektem będzie przeniesienie potrzeby opieki szpitalnej do opieki ambulatoryjnej.
  3. Zapewnienie najwyższych standardów bezpiecznego leczenia i opieki nad pacjentem onkologicznym.

 

Wartość projektu: 16 031 087,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 16 031 087,04 PLN

Planowane efekty:

Zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej z dodatkowym wyposażeniem. Prace budowlano-montażowe w zakresie dostosowania sali operacyjnej do zainstalowania i pracy chirurgicznego systemu robotowego.

 

Dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie Nr POIS.11.03.00-00-0081/22-00/38/2023/259

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego za pomocą:

1. Elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

lub

2. Wysłać wiadomość na specjalny adres e-mail:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

 

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego do umowy nr POIS.11.03.00-00-0081/22-00/38/2023/259

 

Plakat
Centrum
Udostępnij