-A A +A

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Loga UE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚCO-KIELCE

PROJEKT: nr RPSW.03.03.00-26-0010/17, pn. "ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU: Głęboka modernizacja energetyczna budynków H, K, L, M, O, P, R, S, T, U Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

WARTOŚĆ PROJEKTU 32 598 444,00zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  27 154 525,52 zł.

PLANOWANE EFEKTY: W wyniku realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji zostanie poddane 10 budynków w wyniku, którego zaoszczędzone zostanie 544,61 MWh/rok energii elektrycznej i 8704,11 GJ/rok energii cieplnej, co przełoży się na spadek emisji dwutlenku węgla (CO2) o 1318,77 ton rocznie.

BENEFICJENT: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH

 

 

Centrum
Udostępnij